Hirvi­jahti

Halu­amme tar­jo­ta ikimuis­toisia elämyk­siä Pohjois-sarvi­lah­den jyl­hissä maise­mis­sa. Aut­ent­ti­nen ja henkeäsal­paa­va kar­tanomiljöö sijait­see aivan Lovi­isan kupeessa. Jahdit alka­vat aikaisin aamul­la kokoon­tu­mal­la met­sästys­ma­jal­la jos­sa tutus­tu­taan maas­toon, hirvi­jahdin sään­töi­hin sekä pas­sei­hin. Päiväo­hjel­maan kuu­luu eväi­den syön­ti leir­i­t­ulen äärel­lä, aikaisten aamukaa­to­jen onnis­tuneisu­ud­es­ta riip­puen on mah­dol­lista jatkaa päivää ajokoiral­la ajat­taen pienem­pää riis­taa.

Päivän päät­teek­si tutus­tu­taan kar­tanoon kaa­to­ryypyn kera, jos­ta löy­tyy tarvit­taes­sa myös sauna & kok­ousti­lat sikar­i­huonei­neen.

Met­sästys­lu­vat

Jokaiselta osal­lis­tu­jal­ta vaa­di­taan met­sästysko­rt­ti ja mah­dol­liset todis­tuk­set. Ulko­maalaiset vier­aat ovat myös ter­ve­tullei­ta!

Tutus­tu lisää miten ulko­maalainen vier­aasi pääsee mukaan jahtireis­sulle tai soi­ta meille!

Jär­jestämme myös halutes­sa eril­lisiä pien­ri­ista met­sästy­selämyk­siä kuten ajokoira­jah­tia.

Halu­atko met­sästää oma­l­la koiral­la! Otathan rohkeasti yhteyt­tä ja osta omat kaa­tolu­vat!

Sarvi­lah­den his­to­ria

Suur-sarvi­lah­den kar­tanon on raken­nut­tanut Paroni Lorentz Creutz vuon­na 1683, Creutzien suvun jäl­keen Sarvi­lahti siir­tyi Von Bornin suvulle. 1900-luvun alus­sa Paroni Vik­tor M. Von Born 
 jakoi maat jol­loin ensim­mäi­nen poi­ka Ernst Von Born peri Suur-sarvi­lah­den kar­tanon, toinen poi­ka Karl Von Born peri Pohjois-Sarvi­lah­den jonne Vik­tor M. Von Born raken­nut­ti Pohjois-sarvi­lah­den kar­tanon vuon­na 1914.

Yhteystiedot

Sarvi­lahti Hunt­ing Trips

Sähkö­posti:
Sarvilahtihuntingtrips@gmail.com

Puhe­lin­nu­mero:
+358407539629

Ota yhteyt­tä

SHT